PUT PRAVEDNOSTI I ISTINE

Napredovanje ka božanskom moguće je kroz aktivni princip, suprotan principu pasiviteta tako omiljenom u zapadnoj filozofiji i književnosti ( S. Beket. „Čekajući Godoa“) . Drugo razlikovanje je prema hrišćanskom uverenju da se bog može upoznati samo srcem. Treće je iz budizma. U „ Kući svetih ratova“ put do njega vodi „ kroz pročišćenje uma, i da nema drugoga. ( str. 41.). Bog je , dalje „ na kraju najboljeg osmoročlanog puta: ispravna vera , ispravne namere, ispravni govor , ispravno vladanje, ispravni način života , ispravni napor , ispravna pažnja i ispravna misaona zadubljenost“ ( str. 41.). Bog još obitava i „ iza četiri plemenite istine: bol, nastanak bola, iskorenjivanje bola i osmoročlani put koji vodi do prestanka bola“ (str. 41.). Naglasak na umu, na pročišćenju uma, obavezujući je za svakog čoveka. Da bi stigla pred lice božje, ljudska duša mora da načini podvig. Lukić veruje u čoveka , veruje u njegovu moć da dosegne boga jer je „ blizanac svega što postoji“.

PUT PRAVEDNOSTI I ISTINE

Na početku romana, Anđujku u Kuću svetih ratova uvodi anđeo, čuvar njene duše. Na kraju romana, u „ Mladost bez starosti i život bez smrti“ , taj zadatak ima petao sa dve kreste. Između je put njene duše, bezmerije vremena i prostora, vasionsko prostranstvo, u kome neprekidno veje neka svetlost čudesne blagosti i topline. Iz stranice u stranicu,izloženi smo rečima u čijem je korenu svetlosni fenomen ili reči u dosluhu sa svetlošću.